Kiirlaenu ennetähtaegne tagastamine

Võtsid kiirlaenu ja soovid selle ennetähtaegselt tagastada?

Kiirlaenu võtmine ja ennetähtaegselt tagasi maksmine, 8 Aprill, 2021

Kui teil on aktiivne kiirlaen, väikelaen, autolaen või muu tagatiseta laen, siis seadus võimaldab sul selle varem tagasi maksta. Mingit erilist põhjust selleks olema ei pea.

Eelduseks on, et oleksid laenu võtnud eraisikuna (tarbijana). Üldjuhul makstakse laen varem tagasi sellepärast, et inimesel tekib vaba raha ja sellisel juhul pole mõtet enam pikalt laenu maksta, sest odavam on alati laen võimalikult kiiresti tagasi maksta? Miks?

Mida varem maksad laenu tagasi, seda lühem on laenuperiood ja mida lühem on laenuperiood, seda väiksema ajaperioodi eest arvestatakse intressi. Seega, kui laenuperiood on lühem, on intressitasud väiksemas summas.

Tarbija õigus ennetähtaegsele tagasimaksmisele

Tarbija taganemisõigus on reguleeritud võlaõigusseaduses.

Tarbija võib tarbijakrediidilepingust tulenevad kohustused osaliselt või täielikult täita ennetähtaegselt. Sellisel juhul ei võlgne tarbija krediidi kasutamata jätmise ajale langevat intressi ja muid kulusid.

Kui krediidi ennetähtaegne tagasimaksmine toimub fikseeritud intressimääraga perioodil, on krediidiandjal õigus tarbijalt nõuda üksnes mõistlikku hüvitist kahju eest, mis on otseselt seotud krediidi ennetähtaegse tagasimaksmisega.

Eelkõige võetakse kahju määramisel arvesse krediidiandja võimalust tagasimakstud krediiti laenuturul ennetähtaegse tagasimaksmise tõttu uuesti välja laenata, arvestades seejuures krediidiandja kulude kokkuhoidu ennetähtaegse tagasimaksmise tõttu.

Käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud hüvitise suurus ei või ületada üht protsenti ennetähtaegselt tagasimakstud krediidi summast, kui krediidi ennetähtaegse tagasimaksmise ja tarbijakrediidilepingus kokkulepitud tarbijakrediidilepingu lõppemise vaheline periood on pikem kui üks aasta, ja 0,5 protsenti ennetähtaegselt tagasimakstud krediidi summast, kui see periood ei ületa üht aastat.

Krediidiandja ei või nõuda tarbijalt käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud hüvitist, kui krediit makstakse tagasi krediidi tagasimakse kindlustamiseks sõlmitud kindlustuslepingu alusel, arvelduskrediidi raames või fikseerimata intressimääraga perioodil.

Kui käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud krediidiks on elamukinnisvaraga seotud krediit, ei välista käesoleva paragrahvi lõikes 12 nimetatud piirmäärad krediidiandja õigust nõuda tarbijalt täiendavat kahjuhüvitist, kui krediidiandja on krediidi ennetähtaegse tagasimaksmise tõttu kandnud suuremat kahju.

Kui elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingu puhul toimub ennetähtaegne tagasimaksmine fikseerimata intressimääraga perioodil, võib krediidiandja erinevalt käesoleva paragrahvi lõike 1 teises lauses sätestatust nõuda tarbijalt saamata jäänud intressi kolme järgneva kuu eest.

Tarbijalt käesoleva paragrahvi alusel nõutav hüvitis ei või olla suurem summast, mida tarbija oleks maksnud intressideks ennetähtaegse tagasimaksmise ja tarbijakrediidilepingu lõppemise tähtpäeva vahelisel perioodil.

Krediidiandjal ei ole õigust nõuda käesoleva paragrahvi lõike 11, 14 või 4 alusel tarbijalt hüvitist, kui krediidiandja ei ole järginud käesoleva seaduse § 4034 lõikes 6 sätestatut. Käesolevas lõikes sätestatut ei kohaldata, kui tarbija on tahtlikult jätnud esitamata teabe vastavalt käesoleva seaduse § 4034 lõigetele 3 ja 4 või võltsinud krediidiandjale esitatud teavet ning selle tagajärjel on krediidiandja hinnanud tarbija krediidivõimelisust valesti.

Kui tarbija teavitab krediidiandjat soovist elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingust tulenevad kohustused ennetähtaegselt täita, esitab krediidiandja tarbijale viivitamata püsival andmekandjal ennetähtaegse tagasimaksmise võimaluse kaalumiseks vajaliku teabe.

Tarbijale esitatav teave peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:   1) ennetähtaegselt tagastatav summa;   2) tarbijalt nõutava hüvitise suurus vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 11, 14 või 4;   3) kasutatud eeldused, mis peavad olema mõistlikud ja põhjendatud.

Mis tasusid pean maksma laenu ennetähtaegselt tagastades?

Laenuandjad on kavalad ja üldjuhul nad on sellega arvestanud, et laenuvõtja võib laenu ennetähtaegselt tagastada. Mõni laenuandja küsib ennetähtaegse tagastamine eest tasu, mõni puhul on see tasuta.

Kuidas käib varem laenu tagasi maksmine?

Laenuandjad teavad, et sul on selline õigus ja seega piisab sellest, et lähed lihtsalt laenukontorisse või panka ja maksad varem laenu tagasi. Võimalik on ka interneti teel kokku leppida laenu varem tagastamine. Mõnikord leiad infot laenu varem tagasi maksmine kohta ka laenuandja veebilehelt.

Mis vahe on tarbija taganemisõigusel ja laenu ennetähtaegsel tagastamisel?

Põhiline erinevus on ajaline. Tarbija taganemisõigus kehtib ainult 14 päeva. Võrdluseks ennetähtaegne tagastamine, mida saab kasutada kogu aeg. Ükskõik mis ajal laenuperioodi või liisinguperioodi vältel saad ennetähtaegselt laenu tagastada.

Kommentaare   2


Kõige soodsam kiirlaen

Kust vaadata, milline on kõige soodsam kiirlaen? 6. aprill, 2021

Soodsamad kiirlaenud on tagatiseta laenud, mille saab samal päeval kätte ja mis on oma klassis kõige odavamad. Spetsiifiliselt öeldes, on parimad kiirlaenud hinnaklassis (krediidi kulukuse määraga) 25-35% ja intressiga 15-20% kandis.

Kust ma leian parimad kiirlaenud? Teil on võimalik vaadata laene ja koos kulukusega kiirlaen lehelt. Kerige lehte alla kuni ''Soodsaim kiirlaen'' peatükini ja sealt leiate soodsaimad laenud koos hinnaga.

Kommentaare   2


Kiirlaenblog

Kiirlaenblog.ee on nagu blogi ikka, aga selle erinevusega, et räägime laenudest ja kiirlaenudest.


Populaarsemad Postitused


Märksõnad

Väikelaen Kiirlaenud Tarbimislaen ParimKiirlaen KrediidiKulukuseMäär KKM Intress 2021 Krediit Protsentarvutus HeaLaen 10% TagatisetaLaenud Laenud