Kiirlaenu krediidi kulukuse määr

Kiirlaenu krediidi kulukuse määr

Krediidi kulukuse määr näitab, kui kallis kiirlaen on, April 7, 2014

Kui sind huvitab kiirlaenu võttes krediidi kulukuse määr, siis oled õigel teel, sest krediidi kulukuse määr näitab kõige täpsemalt, kui kallis kiirlaen (või mõni muu laen) on. Viga on laenu võttes vaadata ainult intressi, sest intress on ainult väikse osa tasudest, mida maksma pead.

Kui kallis on kiirlaen ja väikelaen, mis pakub sulle huvi? Tahad teada kõiki tasusid ja summasid, mida pead maksma, kui laenu võtad? Nendele küsimustele vastamiseks ja laenu hinnast parema ülevaate andmiseks ongi loodud krediidi kulukuse määr. .

Lühend on KKM. Krediidi kulukuse määra näidatakse protsendina - %.

Ajalooliselt on krediidi kukuluse määr sadu aastaid noorem kui näiteks intressimäär. Intressimäär tekkis pärast raha tekkimist juba aastasadu tagasi, XX millal.

Võrdluseks krediidi kulukuse määr, mis tekkis alles 1990. aastal, kui Euroopa majandusühendusse (Euroopa Liidu eelkäija) ja õigusesse toodi koos tarbijakrediidi direktiiviga 87/102/EMÜ krediidi kulukuse määr.

Krediidi kulukuse määr on kindlasti vajalik, sest on palju täpsem ja asjakohasem kui intressimäär. Matemaatilised valemid peavad käima kaasas laenudega, sest laenud ja erinevad tasud, mis nendega kaasas käivad muutuvad kogu aeg.

Adekvaatse ülevaate saamiseks hinnast ei piisa ainult intressimäärast. Laenu kulukust arvutada ainult intressimäära järgi on pealiskaudne, vanamoodne ja väär.

Krediidi kulukuse määra kõige täpsem, korrektsem ja õigem definitsioon on määratletud võlaõigusseaduses.

Kui suur on krediidi kulukuse määr 2021. aastal?

2021. aastal on krediidi kulukuse määra ülempiir 60,27%. See kehtib kuni juunini 2021. Siis väljestab Eesti Pank uue krediidi kulukuse määra ülempiiri, mis kehtib juunist detsembrini.

Krediidi kulukuse määra ülempiir ei kehti ainult kiirlaenudele, vaid ka liisingutele, krediitkaartidele, järelmaksule ja muudele toodetele.

Miks vaadata krediidi kulukuse määra kiirlaenu võttes?

Eelkõige ta annab sulle parema ülevaate sellest, kui kallis laen on. Näiteks trikimehed reklaamivad, et laenu intress on 0% või 2%. Sellisel juhul võib sulle jääda mulje, et pakutakse väga soodsat laenu. Nii aga ei pruugi olla. 0-protsendise laenu krediidi kulukuse määr võib olla 50% või 60%. Seega, laen pole üldse odav ja pigem väga kulukas.

Milline on soodne krediidi kuluse määr kiirlaenu võttes? Soodne kiirlaen on võrreldav sama krediidi kulukuse määraga nagu väikelaenud. Numbriliselt võiks krediidi kulukuse määr olla 20-30% kandis.

Vaata siit soodsamad kiirlaenud.

Tarbimislaenude krediidi kulukuse määra arvutamine

Alates 2015. aastast näidatakse krediidi kulukuse määra ülempiiri 6 kuu keskmisena. See kehtib kõigile tarbimislaenudele (kiirlaenud, väikelaenud jne). Tagatisega laenudele (hüpoteegiga tagatud laenud) tarbimislaenude krediidi kulukuse määra ülempiir ei kehti.

Andmed krediidi kulukuse määra arvutamiseks annab Eesti Pank.

Krediidi kulukuse määr

Võlaõigusseadus § 406 defineerib krediidi kulukuse määra nii.

Krediidi kulukuse määr on krediidi kogukulu tarbijale, mis on väljendatud aastase protsendimäärana kasutusse võetud krediidisummast või krediidi ülempiirist, eeldusel et tarbijakrediidileping kehtib kokkulepitud tähtaja jooksul ning et krediidiandja ja tarbija täidavad oma kohustusi tarbijakrediidilepingus kokkulepitud tingimustel ja tähtaegadel.

Krediidi kulukuse määra arvutamisel kindlaks määratav krediidi kogukulu tarbijale ei sisalda kulusid, mida tarbija peab tasuma lepingust tulenevate kohustuse rikkumisel, ega kulusid, mida tarbija peab kandma seoses asja ostmisega või teenuse kasutamisega. Krediidi kulukuse määra arvutamisel võetakse arvesse asja hind või tasu teenuse kasutamise eest sõltumata sellest, kas asja või teenuse osutamise eest tasutakse krediiti kasutades või mitte.

Maksetehingute tegemist ja krediidi kasutusse võtmist võimaldava makseinstrumendi kasutamise kulusid, samuti tasusid sellise konto pidamise eest, millele tehakse krediidi kasutusse võtmise ja maksetehingute kandeid ja muid maksetehingutega seotud kulusid, tuleb krediidi kogukulu arvutamisel arvesse võtta, välja arvatud juhul, kui konto avamine on vabatahtlik ning konto pidamise kulud on selgelt ja eraldi märgitud tarbijakrediidilepingus või mõnes muus tarbijaga sõlmitud lepingus.

Kui kokku on lepitud intressimäära muutumine või tasud, mis ei ole arvutamise ajal määratavad, märgitakse tarbijakrediidilepingus krediidi kulukuse määra asemel krediidi kulukuse esialgne määr, lähtudes esialgsest intressimäärast ja muudest tingimustest lepingu sõlmimise ajal, nagu need kehtiksid kogu lepingu kestuse ajal.

Kui krediidilepingu jõustumise ajal on teada, et mingi kulu kindla ajavahemiku möödudes muutub, tuleb seda määra arvutamisel arvesse võtta.

Täiendavad eeldused krediidi kulukuse määra arvutamisel

Kui tarbijakrediidileping võimaldab tarbijal valida, millal ta krediidi kasutusse võtab, loetakse krediidi kulukuse määra arvutamisel, et kogu krediit võetakse kasutusse viivitamata ja täies mahus.

Kui tarbijakrediidileping võimaldab krediiti kasutusse võtta mitmel viisil ning seejuures on krediidiga seotud tasud ja intressimäär erinevad, loetakse krediidi kulukuse määra arvutamisel, et kogu krediit on kasutusse võetud kõige kõrgemate tasude ja intressimääraga, mida rakendatakse seda liiki tarbijakrediidilepingu puhul kõige levinuma krediidi kasutusse võtmise viisi suhtes.

Kui tarbijakrediidileping võimaldab tarbijal krediiti vabalt kasutusse võtta, kuid tarbijakrediidilepingus on kokku lepitud seoses krediidi kasutusse võtmise erinevate viisidega piirangud summa või ajavahemiku kohta, loetakse krediidi kulukuse määra arvutamisel, et kogu krediit võetakse kasutusse varaseimal lepinguga ettenähtud tähtpäeval, järgides krediidi kasutusse võtmisega seotud piiranguid.

Kui tegemist ei ole arvelduskrediidiga, loetakse tähtajatu tarbijakrediidilepingu korral ja tarbijakrediidilepingu korral, mille kohaselt tuleb krediit tagasi maksta teatud tähtaja jooksul või pärast teatud tähtaja möödumist, mille järel võib krediidi taas kasutusse võtta, krediidi kulukuse määra arvutamisel, et:

1) krediit on antud üheks aastaks alates krediidi esimesest kasutusse võtmisest ning viimase maksega tasub tarbija kogu järelejäänud põhisumma, intressi ja muud tasud, kui neid on;

2) kasutusse võetud krediit makstakse tagasi kaheteistkümne võrdse tagasimaksena võrdsete ajavahemike järel alates kuu aja möödumisest esimesest krediidi kasutusse võtmisest. Kui põhisumma tuleb igal maksetähtajal tagasi maksta täies ulatuses ühe maksena, loetakse krediidi kulukuse määra arvutamisel, et edaspidi võetakse krediiti kasutusse ja tagasimaksed tehakse ühe aasta jooksul;

3) intressi ja muid tasusid arvestatakse tarbijakrediidilepingu kohaselt kasutusse võetud krediidilt ning intressi ja muid tasusid makstakse koos põhisumma tagasimaksetega.

Krediidi kulukuse määra ülempiir

Krediidi kulukuse määra ülempiir on samuti kirjas võlaõigusseaduses, paragrafis 406 sekunda. Loe siit:

Tarbijakrediidileping on tühine, kui tarbija poolt tasumisele kuuluva krediidi kulukuse määr aastas ületab krediidi andmise ajal Eesti Panga viimati avaldatud viimase kuue kuu keskmist krediidiasutuste poolt eraisikutele antud tarbimislaenude kulukuse määra enam kui kolm korda.

Käesolevas lõikes nimetatud keskmise krediidiasutuste poolt eraisikutele antud tarbimislaenude krediidi kulukuse määra arvutamisel ei võeta arvesse hüpoteegiga tagatud tarbimislaene. Keskmise krediidi kulukuse määra avaldamise iga aasta 1. jaanuariks ja 1. juuliks korraldab Eesti Pank oma veebilehel.

Tarbija poolt tasumisele kuuluva krediidi kulukuse määra vastavuse hindamisel käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud krediidi kulukuse määra ülempiirile ei võeta liisingulepingu korral tarbija poolt tasumisele kuuluva krediidi kulukuse määra arvutamisel arvesse liisingueseme kindlustamisega seotud kulusid.

Kui tarbijakrediidileping on käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatu kohaselt tühine, siis maksab tarbija tühise tarbijakrediidilepingu järgi saadu tagasi selleks tähtpäevaks, milleks ta pidi krediidi tervikuna tagasi maksma tühise tarbijakrediidilepingu järgi. Sellisel juhul tuleb krediidi kasutamise aja eest maksta intressi käesoleva seaduse § 94 lõikes 1 sätestatud suuruses.

Tähtajatu tarbijakrediidilepingu alusel saadu tagasimaksmise tingimuste määratlemisel kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 4061 sätestatud eeldusi. Krediidiandja peab tagasimaksed ja tagasimaksete tegemise tähtaja uuesti määrama, arvestades intressimäära ja muude kulude vähendamist, ning need tarbijale teatavaks tegema.

Kommentaare   2


Kõige soodsam kiirlaen

Kust vaadata, milline on kõige soodsam kiirlaen? 6. aprill, 2021

Soodsamad kiirlaenud on tagatiseta laenud, mille saab samal päeval kätte ja mis on oma klassis kõige odavamad. Spetsiifiliselt öeldes, on parimad kiirlaenud hinnaklassis (krediidi kulukuse määraga) 25-35% ja intressiga 15-20% kandis.

Kust ma leian parimad kiirlaenud? Teil on võimalik vaadata laene ja koos kulukusega kiirlaen lehelt. Kerige lehte alla kuni ''Soodsaim kiirlaen'' peatükini ja sealt leiate soodsaimad laenud koos hinnaga.

Kommentaare   2


Kiirlaenblog

Kiirlaenblog.ee on nagu blogi ikka, aga selle erinevusega, et räägime laenudest ja kiirlaenudest.


Populaarsemad Postitused


Märksõnad

Väikelaen Kiirlaenud Tarbimislaen ParimKiirlaen KrediidiKulukuseMäär KKM Intress 2021 Krediit Protsentarvutus HeaLaen 10% TagatisetaLaenud Laenud