Kiirlaen ja taganemisõigus

Võtsid kiirlaenu ja soovid selle kohe (14 päeva jooksul) tagastada?

Kiirlaenu võtmine ja tagasi maksmine

Kui võtad mõne tarbimislaenu ja hiljem kaob põhjus ära seda laenu kasutada, näiteks said ametikõrgendust, preemia, päranduse vms, mille arvelt sissetulek suureneb, siis on võimalik kasutada tarbija taganemisõigust ja kiirlaen varem tagasi maksta.

Selle jaoks on tarbija taganemisõigus, mis lisaks kiirlaenule kehtib ka muudele tagatiseta laenudele ja ka ostu-müügilepingutele.

Tarbija taganemisõiguse korral on kõige tähtsam meeles pidada, et taganemisõigus kehtib ainult 14 päeva pärast laenu kättesaamist. Näiteks kui võtad täna kiirlaenu ja saad täna kiirlaenu kätte (oma pangakontole), siis sul on alates tänasest 14 päeva aega tarbija taganemisõiguse kasutamiseks.

Tarbija taganemisõigus

Tarbija taganemisõigus on seaduslik meede ja seda saab kasutada iga füüsiline isik (tarbija). Täpne tarbija taganemisõiguse regulatsioon on sätestatud võlaõigusseaduse paragrafis 409. Vaata lähemalt.

Tarbija võib tarbijakrediidilepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingu korral võib tarbija tarbijakrediidilepingust taganeda seitsme päeva jooksul. Kui tarbija taganeb tarbijakrediidilepingust, võib seda teha ka isik, kes ühines tarbijakrediidilepingust tuleneva kohustusega.

Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaeg hakkab kulgema tarbijakrediidilepingu sõlmimise päevast või päevast, kui tarbija sai kätte käesoleva seaduse §-s 404 nimetatud lepingutingimused ja teabe, kui see päev on hilisem lepingu sõlmimise päevast..

Kui tarbija kasutab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lepingust taganemise õigust, peab taganemisavaldus olema tehtud enne lõikes 1 nimetatud tähtaja möödumist.

Tarbija maksab krediidiandjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest arvates tagasi krediidi põhisumma ja põhisummalt alates krediidi kasutusse võtmisest kuni põhisumma tagasimaksmiseni kokkulepitud intressi.

Taganemise korral ei ole krediidiandjal õigust nõuda tarbijalt muid hüvitisi kui krediidiandja poolt avalik-õigusliku suhte alusel krediidisuhte raames makstud tagastamatuid tasusid. Muus osas kohaldatakse taganemise tagajärgedele käesoleva seaduse §-des 188–192 sätestatut.

Kui tarbija ei maksa krediiti tagasi käesoleva paragrahvi lõike 3 esimeses lauses nimetatud tähtaja jooksul, loetakse, et tarbija ei ole lepingust taganenud.

Kui tarbija kasutab tarbijakrediidilepingu suhtes käesolevas paragrahvis sätestatud taganemisõigust, loetakse tarbija taganenuks ka tarbijakrediidilepinguga seotud kõrvallepingust, mille eesmärgiks on pakkuda teenust või muud hüve ja mida pakub krediidiandja või kolmas isik kolmanda isiku ja krediidiandja vahelise kokkuleppe alusel.

Kui tarbija taganeb tarbijakrediidilepingust, millega on majanduslikult seotud müügileping käesoleva seaduse § 414 tähenduses, kohaldatakse müügilepingust taganemisele käesoleva seaduse §-s 414 sätestatut.

Liisingulepingust taganemise korral kannab asja tagastamise või teenuse hüvitamisega seotud kulud ja sellega seotud riisiko krediidiandja. Pooled võivad kokku leppida, et tarbija kannab tagastamise tavalised kulud kuni 10 euro ulatuses, välja arvatud juhul, kui üleantud asi või osutatud teenus ei vasta tellitule.

Kui tarbijat ei teavitatud taganemisõigusest, vastutab ta taganemise puhul asja kahjustamise eest üksnes tahtluse või raske hooletuse korral. Muus osas kohaldatakse taganemise tagajärgedele käesoleva seaduse §-des 188–192 sätestatut.

Lepingutingimus, mis raskendab taganemisõiguse kasutamist, eelkõige kokkulepe, millega taganemine seotakse käsiraha või leppetrahvi maksmisega, on tühine.

Mis tasusid pean maksma, kui soovin kiirlaenu varem tagasi maksta kasutades tarbija taganemisõigust?

Mõnikord ei pea maksma midagi. Selliseid laenuandjad on vähe. Levinum on küsida 1% suurust tasu sellest summast, mis on veel jäänud tagasi maksta.

Mis vahe on tarbija taganemisõigusel ja laenu ennetähtaegsel tagastamisel?

Põhiline erinevus on ajaline. Tarbija taganemisõigus kehtib ainult 14 päeva. Võrdluseks ennetähtaegne tagastamine, mida saab kasutada kogu aeg.

Kommentaare   2


Kõige soodsam kiirlaen

Kust vaadata, milline on kõige soodsam kiirlaen? 6. aprill, 2021

Soodsamad kiirlaenud on tagatiseta laenud, mille saab samal päeval kätte ja mis on oma klassis kõige odavamad. Spetsiifiliselt öeldes, on parimad kiirlaenud hinnaklassis (krediidi kulukuse määraga) 25-35% ja intressiga 15-20% kandis.

Kust ma leian parimad kiirlaenud? Teil on võimalik vaadata laene ja koos kulukusega kiirlaen lehelt. Kerige lehte alla kuni ''Soodsaim kiirlaen'' peatükini ja sealt leiate soodsaimad laenud koos hinnaga.

Kommentaare   2


Kiirlaenblog

Kiirlaenblog.ee on nagu blogi ikka, aga selle erinevusega, et räägime laenudest ja kiirlaenudest.


Populaarsemad Postitused


Märksõnad

Väikelaen Kiirlaenud Tarbimislaen ParimKiirlaen KrediidiKulukuseMäär KKM Intress 2021 Krediit Protsentarvutus HeaLaen 10% TagatisetaLaenud Laenud